Artikel 1: Definities

1.1 Maeve Studio: Maeve Studio, gevestigd te Delft onder KvK nr. 75810240 1.2 Klant: degene met wie Maeve Studio een overeenkomst is aangegaan 1.3 Partijen: Maeve Studio en de klant samen 1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, werkzaamheden, producten en overeenkomsten die door of namens Maeve Studio zijn opgemaakt en uitgevoerd. 2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van Maeve Studio zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2 Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 3.3 Wanneer de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Maeve Studio zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 3.5 Mondelinge aanvaarding van de klant op aanbiedingen of offerte van Maeve Studio zijn bindend, ook als de klant dit niet schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen die Maeve Studio hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 4.2 Alle prijzen die Maeve Studio hanteert voor zijn producten of diensten, die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Maeve Studio ten allen tijde wijzigen. 4.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Maeve Studio vastgesteld op grond van werkelijk waarde van de dienst en werkelijk bestede uren. 4.4 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maeve Studio, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4.5 Indien partijen voor een dienstverlening door Maeve Studio een totaalbedrag zijn overeengekomen, staat dit bedrag vast en zal deze worden gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 4.6 Maeve Studio heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 4.7 Voorafgaand de ingang ervan zal Maeve Studio prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 4.8 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Maeve Studio op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst, informatie, middelen en betaling

5.1 Maeve Studio voert de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisten van goed vakmanschap uit. 5.2 Maeve Studio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 5.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na (schriftelijk) akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 5.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Maeve Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 5.6 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Maeve Studio. 5.5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Maeve Studio de betreffende bescheiden. 5.7 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Maeve Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 5.8 Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Maeve Studio enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. 5.9 Maeve Studio zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en de klant direct in kennis stellen wanneer de opdracht of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de klant legt Maeve Studio verantwoording af over de wijze waarop zij de opdracht (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd. 5.10 De klant betaalt Maeve Studio het afgesproken bedrag binnen de aanbieding of offerte en/of het bedrag gebaseerd op werkelijk bestede uren met het daarbijbehorende uurtarief. 5.11 Kosten die Maeve Studio maakt ten aanzien van de uitvoering van de opdracht die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking tenzij deze vooraf schriftelijk door de klant zijn goedgekeurd. 5.12 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan de klant een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 5.13 Er wordt verplicht een aanbetaling gedaan van 50% voor de start van de opdracht. Mocht de klant de betaling in een keer willen doen dan is dit mogelijk. Het resterende bedrag zal worden gefactureerd 30 dagen na de factuurdatum van de aanbetaling. Het resterende bedrag dient betaald te worden voordat de klant de compleet afgeronde opdracht en al de bijhorende bestanden ontvangt. 5.14 Eenmaal een factuur is verstuurd voor geleverde diensten zal deze niet kunnen worden geannuleerd of worden terugbetaald. 5.15 De klant betaalt het gefactureerde bedrag aan Maeve Studio  binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6: Gevolgen niet tijdig betalen

6.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Maeve Studio gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 6.2 Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Maeve Studio. 6.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten. 6.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Maeve Studio de verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 6.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Maeve Studio op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6.5 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Maeve Studio, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Maeve Studio te betalen.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

7.1 De overeenkomst tussen Maeve Studio en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 7.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 7.3 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Maeve Studio schriftelijk in gebreke stellen. 7.4 De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Maeve Studio behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 8.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maeve Studio (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijzen gebruiken. 8.3 Maeve Studio is bevoegd om de gemaakte werken voor de klant te delen voor eigen belangen op de social media kanalen.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Maeve Studio ontvangt, geheim. 9.2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Maeve Studio waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Maeve Studio schade kan berokken. 9.3 De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.9.4 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

- die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
- die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

9.6 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 10: Boetebeding

10.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

- is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €6.000

10.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 6% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 10.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 10.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk vaan de overige rechten van Maeve Studio waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Klachten en ingebrekestelling

11.1 De klant dient een door Maeve Studio geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 11.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Maeve Studio daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 11.3 Consumenten dienen Maeve Studio uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 11.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Maeve Studio in staat is hierop adequaat te reageren. 11.6 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen. 11.5 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dan Maeve Studio gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 11.7 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Maeve Studio.11.8 het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Maeve Studio ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 12: Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

12.1 Als Maeve Studio een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Maeve Studio verschuldigd zijn.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Maeve Studio

13.1 Maeve Studio is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid. 13.2 Indien Maeve Studio aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 13.3 Maeve Studio is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 13.4 Indien Maeve Studio aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 13.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website op andere social media zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 14: Vervaltermijn

14.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Recht op ontbinding

15.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Maeve Studio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding rechtvaardigt. 15.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Maeve Studio niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Maeve Studio in verzuim is. 15.3 Maeve Studio heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien Maeve Studio kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 16: Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Maeve Studio in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Maeve Studio kan worden toegerekend in een van de wil van Maeve Studio onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Maeve Studio kan worden verlangd. 16.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgds of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 16.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Maeve Studio 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Maeve Studio er weer aan kan voldoen. 16.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 16.6 Maeve Studio is in een overmachtssituatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Artikel 17: Wijziging van de overeenkomst

17.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

18.1 Maeve Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 18.2 Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd. 18.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Maeve Studio zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 19: Overgang van rechten

19.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Maeve Studio. 19.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

20.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 20.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt, in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Maeve Studio bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 21: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

21.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. 21.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maeve Studio is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Voorwaarden